Menighetsråd
Menighetsrådet er et folkevalgt organ.
I Stavanger kirkelige fellesråd har hver menighet i tillegg en daglig leder som fungerer som menighetsrådets sekretær og administrator i gjennomføring av vedtak.
Det er valg av menighetsråd hvert 4. år og dette skjer samme dag som kommunevalget.
Menighetsrådet er det øverste organet i den lokale kirke og har en viktig funksjon som ledelse i menigheten. Hvor går veien videre, hvilke fokusområder skal vi vektlegge, hvilke ressurser har vi og hvordan skal vi bruke dem er viktige spørsmål i dette arbeidet. 

Menighetsrådets jobb er å drive menigheten på best mulig måte: ved å legge forholdene til rette for et godt menighetsarbeid innenfor rammene av soknets behov og tilgjengelige ressurser. Arbeidet reguleres av ulike lover og vedtekter fastsatt av storting, departement og kirkemøtet.
Ut fra disse rammene legger Hillevåg menighetsråd planer for lengre og kortere perioder. Planene inneholder konkrete mål for hva vi vil ha fokus på og hva vi skal prioritere innen en periode.
Dette betyr at sittende menighetsråd har stor innflytelse på hva som skjer i menigheten! 
Saker i menighetsrådets møter varierer mellom å planlegge neste års medarbeiderfest, vedta budsjett og legge strategi for menigheten.

Alle medlemmer av Dnk som er fylt 18 år og har bostedsadresse i soknet kan stille til valg. En nominasjonskomite spør nye kandidater om å bli med neste periode. Det er også mulig å foreslå kandidater til menighetsrådet, inkludert seg selv!
Sammensetningen av et menighetsråd har mye å si for dets arbeid. Vi vil ha alle aldre representert og vi vil gjerne ha mennesker med forskjellig erfaring. 
Som medlem i menighetsrådet har du stor mulighet til å være med og påvirke!
Hillevåg menighetsråd har over flere år arbeidet langsiktig etter strategi- og handlingsplaner som utarbeides sammen med de ansatte. Vi ønsker å videreføre gode tradisjoner, men også tenke nytt om vårt arbeid.

Så, hvorfor stille til valg og sitte i menighetsrådet?
Du blir flinkere til å samtale med andre.
Du blir en bedre lytter.
Du vil se verdien av å bygge på andre sine innspill/argumenter for å nå fram til en konklusjon.
Du vil utvikle utholdenhet.
Du blir mer oppmerksom på hva som rører seg i menighetsliv og samfunn.
Du vil utvikle kreativitet.
Du får en aktiv plass i Guds rikes arbeid.
Du vil bli takknemlig for å være med og lede menigheten mot nye mål.
Du får mange nye venner/kontakter.
Mange vil takke deg for at du er skvær og stiller opp.
Etter en tid i rådet vil du kjenne på økt selvtillit.
Tenk over om du vil være med neste periode! Valgperioden er 4 år, fra 1.11.15-31.10.19

Menighetsrådet i Hillevåg menighet

Menighetsrådets medlemmer 2016 - 2019

Menigheten ledes av menighetsrådet (MR) og stab.
MR har 8 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.
Sokneprest er og medlem av MR og daglig leder er MR’ s sekretær.


Medlem:                                          Utvalg:
Erlend Hovland                               Arbeidsutvalg
Lars-Ingvald Klovning                     Arbeidsutvalg
Arne Hadland                                  Misjonsutvalg 
Hugne Johan Sjo                            Menighetsbladets redaksjon
Frode Alvestad                               Økonomiutvalg
Kirsten Håkull Klungtvedt              Fellesrådet
Morten Hermansen                       BU-utvalg
Audhild Nærland                           Diakoniutvalg
Ellen Nordtun                                 Arbeidsutvalg
                                                       Gudstjenesteutvalg
Varamedlem:
1. Leif Enoksen
2. Arne Mossige                           Gudstjenesteutvalg
3. Anna Koltveit                            Komitè for Fasteaksjon.
4. Ole Johan Strand                     Misjonsutvalg
5. Michael Schubert